Regulamin bloga

Najważniejsze informacje dotyczące bloga Asuri

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Blog Asuri jest przedmiotem działalności Asuri Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000739113, NIP: 8792703499, REGON:380685199.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników Bloga i Portalu. Określa on zasady korzystania z Bloga.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami Regulaminu i do stosowania się do jego postanowień.

§ 2
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Bloga.
 2. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Portalu.
 3. Użytkownik bloga – każdy podmiot korzystający z Bloga.
 4. Spółka/Organizator – Asuri Solutions Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Szosa Lubicka 15 A/29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000739113, NIP: 8792703499, REGON:380685199.
 5. Portal – portal internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem internetowym www.asuri.pl.
 6. Blog – wyodrębniona część Portalu stanowiąca zbiór Wpisów, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video oraz inne materiały.
 7. Konto – konto Użytkownika na Portalu, zawierające m.in. podane przez Użytkownika dane, zawartości jego Koszyka i dokonanych przez niego Zakupach na Platformie szkoleniowej. Jego założenie jest niezbędne w celu uzyskania dostępu do Narzędzi e-learningowych.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu, umożliwiający utworzenie Konta.

§ 3

Kontakt z Portalem

 1. Pełna nazwa Spółki: Asuri Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Adres do korespondencji pocztowej/kurierskiej: ul. Szosa Lubicka 15 A/29,  87-100 Toruń.
 3. Adres do korespondencji e-mail: www.asuri.pl.
 4. Numer telefonu: 798-897-543.
 5. Numer rachunku bankowego: 47195000012006006629390003 (Idea Bank).
 6. Uczestnik/Klient może porozumiewać się ze Spółką/Organizatorem za pomocą  w/w adresów korespondencyjnych i numeru telefonu.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania z Portalu, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową z obsługą HTML5, CSS3, Javascript,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – tylko w przypadku zakładania Konta na Portalu, dokonywania Zakupów na Platformie szkoleniowej,
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu spowodowane niezależnymi od niej okolicznościami, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Korzystanie z Bloga nie wymaga zakładania Konta.

§ 6
Zakładanie Konta na Portalu

 1. Aby założyć Konto na Portalu, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta na Portalu jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Spółki w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej  na adresy podane w § 3 oraz samodzielnie – wybierając opcję „usuń” w ustawieniach Konta.

§ 7
Zasady korzystania z Bloga

 1. Korzystanie z Bloga jest bezpłatne.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy i reklam.
 3. Spółka i Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sposób i skutki wykorzystania treści i materiałów umieszczonych na Portalu i Blogu.
 4. Za treść reklam umieszczanych na Blogu odpowiedzialność ponoszą reklamodawcy.
 5. Udostępniane we Wpisie treści, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video oraz inne materiały objęte są prawem autorskim i zabrania się ich kopiowania oraz rozpowszechniania, chyba, że w treści napisano inaczej.

§ 8
Dane osobowe na Blogu

Szczegóły zarządzania przez Spółkę danymi osobowymi dostępne są na Portalu (w stopce) w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn np: zmiany danych teleadresowych Spółki, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności itp. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu jej publikacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.