Regulamin platformy szkoleniowej

Czyli jak działa platforma szkoleniowa Asuri

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Platforma szkoleniowa Asuri jest przedmiotem działalności Asuri Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000739113, NIP: 8792703499, REGON:380685199.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Uczestników szkoleń, Klientów oraz Użytkowników Portalu. Określa on zasady korzystania z Platformy szkoleniowej.
 3. Uczestnik/Klient jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami Regulaminu przed dokonywaniem Zakupu i do stosowania się do jego postanowień.

§ 2
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy szkoleniowej.
 2. Użytkownik – każdy podmiot korzystający Portalu.
 3. Uczestnik/Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu Szkolenia/Produktu za pośrednictwem Platformy szkoleniowej.
 4. Spółka/Organizator – Asuri Solutions Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Szosa Lubicka 15 A/29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000739113, NIP: 8792703499, REGON:380685199.
 5. Portal – portal internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem internetowym www.asuri.pl.
 6. Platforma Szkoleniowa – wyodrębniona część Portalu zawierająca Narzędzia e-learningowe, informacje dotyczące Szkoleń/Produktów i umożliwiająca ich zakup.
 7. Szkolenie/Produkt – dostępna na Platformie szkoleniowej usługa/rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Spółką.
 8. Narzędzie e-learningowe – narzędzia wspomagające proces dydaktyczny
 9. Kupon zniżkowy – kupon zawierający Kod zniżkowy uprawniający do wskazanej na nim procentowej lub kwotowej zniżki na zakup szkolenia.
 10. Zakup – zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klienta i Spółką.
 11. Umowa – umowa sprzedaży usługi Szkolenia/Produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Spółką za pośrednictwem Portalu internetowego.
 12. Konto – konto Użytkownika na Portalu, zawierające m.in. podane przez Użytkownika dane,  komentarze do wpisów na blogu, zawartości jego Koszyka i dokonanych przez niego Zakupach na Platformie szkoleniowej. Jego założenie jest niezbędne w celu uzyskania dostępu do Narzędzi e-learningowych.
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu, umożliwiający utworzenie Konta.
 14. Formularz zakupu – formularz dostępny na Portalu, umożliwiający dokonanie zakupu, w szczególności poprzez dodanie Szkoleń/Produktów do Koszyka oraz określenie warunków ich Zakupu, w tym płatności.
 15. Koszyk – element oprogramowania Portalu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Szkolenia/Produkty do zakupu oraz istnieje możliwość ustalenia lub zmiany danych Zakupu.

§ 3
Kontakt z Portalem

 1. Pełna nazwa Spółki: Asuri Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Adres do korespondencji pocztowej/kurierskiej: ul. Szosa Lubicka 15 A/29,  87-100 Toruń.
 3. Adres do korespondencji e-mail: www.asuri.pl.
 4. Numer telefonu: 798-897-543.
 5. Numer rachunku bankowego: 47195000012006006629390003 (Idea Bank).
 6. Uczestnik/Klient może porozumiewać się ze Spółką/Organizatorem za pomocą  w/w adresów korespondencyjnych i numeru telefonu.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania z Portalu oraz dokonywania Zakupów, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową z obsługą HTML5, CSS3, Javascript,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – tylko w przypadku zakładania Konta na Portalu, dokonywania Zakupów na Platformie szkoleniowej lub umieszczania komentarzy na blogu,
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu spowodowane niezależnymi od niej okolicznościami, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Przeglądanie asortymentu Portalu, za wyjątkiem wydzielonej części Portalu zawierającej Narzędzia e-learningowe, nie wymaga zakładania Konta. Dokonywanie Zakupów przez Użytkownika możliwe jest po założeniu Kontalub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację sprzedaży bez zakładania Konta.
 3. Harmonogramy, programy oraz Koszty Szkoleń/Produktów wraz z usługami zawartymi w cenie, podane są w poszczególnych ofertach zamieszczonych na Platformie Szkoleniowej.

§ 6
Zakładanie Konta na Portalu

 1. Aby założyć Konto na Portalu, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta na Portalu jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Spółki w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej  na adresy podane w § 3 oraz samodzielnie – wybierając opcję „usuń” w ustawieniach Konta.

§ 7
Ceny i zasady dokonywania Zakupów

 1. Ceny Szkoleń/Produktów podane są w polskich złotych i są cenami netto (doliczany jest do nich podatek VAT 23%).
 2. W przypadku firm, które zwolnione są z podatku VAT, przed dokonaniem zakupu niezbędne jest wypełnienie stosownego oświadczenia (do pobrania tutaj) i przesłanie go na adres e-mail Spółki wraz z informacją, którą ofertą Klient jest zainteresowany. W e-mailu zwrotnym Spółka prześle dalsze instrukcje dotyczące możliwości dokonania Zakupu.
 3. W celu dokonania Zakupu należy:
  1. wybrać Szkolenie/Produkt będący przedmiotem Zakupu, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości dokonania Zakupu bez rejestracji,
  3. wpisać Kod zniżkowy (jeżeli Uczestnik/Klient posiada go) w odpowiednim miejscu Formularza Zakupu, a następnie kliknąć przycisk “Użyj kodu”,
  4. jeżeli wybrano możliwość dokonania Zakupu bez rejestracji, należy kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
  5. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie wymaganych w Formularzu danych Uczestnika/Klienta oraz określenie ilości i rodzaju wybranych Szkoleń/Produktów,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić Zakup w terminie 24 godzin od rozpoczęcia procesu dokonywania Zakupu.
 4. Brak płatności oznacza rezygnację z Zakupu.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu Szkolenia/produktu, o czym poinformuje Klienta nie później niż 3 dni przed terminem realizacji Szkolenia/Produktu. Kupujący może wówczas odstąpić od umowy Sprzedaży uzyskując zwrot uiszczonej opłaty.
 6. Faktura VAT wystawiona zostanie po zrealizowaniu Szkolenia/Produktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT i przesłana na adres e-mail Klienta (niezbędne jest wyrażenie przez niego zgody na otrzymanie faktury w formie elektronicznej).
 7. W przypadku dokonania Zakupu więcej niż jednego szkolenia z danej oferty, Klient winien dostarczyć Spółce listę Uczestników nie później niż 3 dniprzed planowanym terminem realizacji Szkolenia/Produktu.
 8. Kod zniżkowy uprawnia do wykorzystania wskazanej na Kuponie procentowej lub kwotowej zniżki.  Zniżkę wykorzystać można przy zakupie dowolnego szkolenia do dnia wskazanego na Kuponie. Kupon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

§ 8
Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Spółką następuje z chwilą dokonania przez Klienta Zakupu Szkolenia/Produktu.
 2. Po dokonaniu Zakupu Spółka niezwłocznie potwierdza ten fakt poprzez przesłanie  Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Potwierdzenie realizacji Szkolenia/Produktu następuje nie póżniej niż 6 dni przed  wyznaczonym terminem rozpoczęciem szkolenia. Potwierdzenie wysyłane jest przez Spółkę na adres e-mail Uczestnika/Klienta i zawiera wszelkie dane organizacyjne dotyczące Szkolenia/Produktu m.in. czas, miejsce, harmonogram, potwierdzenie rezerwacji miejsc hotelowych (jeśli dotyczy danej oferty), przy czym rozliczenia z hotelem pozostają w gestii Uczestnika/Klienta. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia do 3 dni przed planowanym terminem realizacji Szkolenia/Produktu, prosimy o kontakt z Organizatorem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji Szkolenia/Produktu w obrębie danego miasta bądź Wykładowcy w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od Spółki. O przedmiotowych zmianach Uczestnik/Klient zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Po zrealizowaniu Szkolenia/Produktu Uczestnik otrzyma stosowny certyfikat lub zaświadczenie (zgodnie z ofertą Szkolenia/Produktu).
 6. Udostępniane Uczestnikom materiały dotyczące Szkoleń/Produktów objęte są prawem autorskim i zabrania się ich kopiowania oraz rozpowszechniania. Zabrania się również nagrywania audio i video oraz fotografowania Szkoleń/Produktów, wykładowców oraz innych Uczestników

§ 9
Zmiana terminu Szkolenia/Produktu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Szkolenia/Produktu, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W przypadku zmiany terminu Szkolenia/Produktu Klient może odstąpić od Umowy, uzyskując zwrot uiszczonej opłaty. Rezygnację w formie pisemnej należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Spółki nie później niż 8 dni przed nowo wyznaczonym terminem Szkolenia/Produktu.
 3. W przypadku odwołania terminu Szkolenia/Produktu Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej opłaty bez konieczności występowania do Spółki ze stosownym wnioskiem.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Odstąpienie od Umowy odbywa się poprzez przesłanie przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail Spółki za pomocą poczty elektronicznej (dane kontaktowe Spółki zostały określone w § 3).
 3. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku rezygnacji z Zakupu w terminie do 8 dni przed datą rozpoczęcia realizacji Szkolenia/Produktu (liczy się data wpływu do Spółki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy) Kupującemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości,
  2. w przypadku rezygnacji z Zakupu w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia realizacji Szkolenia/Produktu (liczy się data wpływu do Spółki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy) lub nie wzięcia przez Uczestnika/Klienta udziału w realizacji Szkolenia/Produktu Spółka zachowuje prawo do zatrzymania opłaty (Kupującemu nie przysługuje jej zwrot).
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi jeżeli:
  1. Spółka wykonała w pełni usługę za zgodą Klienta,
  2. Spółka nie wykonała usługi z przyczyn zależnych od Klienta,
  3. Spółka dostarczyła treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za zgodą Klienta i przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 11
Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji Szkolenia/Produktu.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie (tradycyjną lub elektroniczną drogą korespondencyjną) na jeden z podanych w niniejszym Regulaminie adresów Spółki.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane osoby reklamującej (imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres e-mail i nr telefonu),
  2. kod i termin Szkolenia/Produktu,
  3. powód reklamacji,
  4. uzasadnienie,
  5. żądanie Klienta w związku z wystąpieniem powodu reklamacji.
 4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje ani zdarzenia, które nie są zależne od Organizatora.
 5. Spółka ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji do Spółki.
 6. Reklamacje Klientów, wobec których Spółka ma roszczenia finansowe, nie będą rozpatrywane.

§ 12
Dane osobowe na Portalu internetowym

Szczegóły zarządzania przez Spółkę danymi osobowymi dostępne są na Portalu (w stopce) w zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn np: zmiany danych teleadresowych Spółki, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności itp. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu jej publikacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.